Polarlicht vom 11.09.2002

11091k
11093k
11094k
11092k